Phổ biến những điểm mới của Bộ luật Hình sự 2015 và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp
Ngày: 29/11/2017

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa tổ chức “Hội nghị phổ biến những điểm mới của Bộ luật Hình sự 2015 và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp”. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hội nghị đã phổ biến những điểm mới của Bộ luật Hình sự 2015 và 13 Điều luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Sau hội nghị này, để triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tổng cục Lâm nghiệp:Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án.

2. Các đơn vị thuộc Bộ:

- Biên soạn tài liệu: Trên cơ sở tài liệu tập huấn chuyên sâu chungdo Bộ Tư pháp biên soạn, các đơn vị thuộc Bộ biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu riêng đối với từng điều cụ thể, gửi Vụ Pháp chế tổng hợp thành tài liệu chung của Bộ.

-Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu vềBộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14: tùy theo tình hình thực tế của đơn vị để lựa chọn nội dung, đối tượng, hình thức phổ biến phù hợp.

Đối với Thanh tra Bộ: kết hợp việc tập huấn về Bộ luật Hình sự 2015 cho các cán bộ làm công tác thanh tra trong quá trình tập huấn nghiệp vụ thanh tra.

Đối với Tổng cục Lâm nghiệp và Tổng cục Thủy sản: tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trong ngành trực tiếp làm nhiệm vụ điều tra, phục vụ điều tra tội phạm.

-Rà soát và sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.

+ Tổng cục Lâm nghiệp: chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

+ Tổng cục Thủy sản: chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan sửa đổi, bổ sung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 103/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

+ Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 31/2016/NĐ-CP; Nghị định 90/2017/NĐ-CP và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: