Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW của BCH TƯ khóa XII
Ngày: 18/04/2018

Ngày 17/4/2018, Bộ NN-PTNT đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch, Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Bộ về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của BCH TƯ khóa XII dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TƯ khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TƯ khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã ban hành Kế hoạch số 463/KH-BCSĐ, Nghị quyết số 464/NQ-BCS, Nghị quyết số 465/NQ-BCSĐ ngày 28/2/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch và Chương trình hành động nhằm đảm bảo triển khai Nghị quyết một cách hệ thống, toàn diện, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, ngành; thống nhất nhận thức và hành động trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế của hệ thống tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, ngành.

Bộ yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, quyết liệt, dân chủ, đặc biệt trong việc sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản lý và phương thức hoạt động của hệ thống tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, ngành đảm bảo tính kế thừa, đổi mới và phát triển.

Về tổ chức bộ máy hành chính của Bộ: Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Luật, pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ để điều chỉnh, phân công phù hợp, nhằm kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ/ngành: Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, ngành đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ so với năm 2015; đến năm 2025 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp.

Theo đó, đối với 3 trường đại học, tiếp tục thực hiện tự chủ một phần. Thực hiện thí điểm tự chủ đối với Học viện Nông nghiệp Việt Nam; tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức của các trường đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, bỏ cấp trung gian (nếu có); giải thể, sáp nhập các tổ chức trực thuộc trường không hiệu quả.

Đối với 32 trường cao đẳng, trung cấp: Tiến hành sáp nhập các trường trung cấp vào cao đẳng; giải thể các trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả; hợp nhất các trường cao đẳng trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố; không để 1 trường có nhiều cơ sở đào tạo; chuyển giao một số trường về địa phương quản lý (nếu cần thiết).

Đối với các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ: Sắp xếp, tổ chức lại 11 Viện và tổ chức thuộc Viện đảm bảo giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lắp chức năng nhiệm vụ lĩnh vực nghiên cứu, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện cơ chế vận hành (đến 2021, tinh gọn tối thiểu 10% đầu mối tổ chức).

Bên cạnh đó, hoàn thiện các Viện theo hướng chuyên ngành, lĩnh vực (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi, lâm nghiệp) và theo hướng đa ngành (chính sách và chiến lược, cơ điện và công nghệ thu hoạch) để tập trung nguồn lực giải quyết những vấn đề nghiên cứu trọng tâm, trọng điểm của ngành. Các Viện chuyên ngành được tổ chức theo hướng chuyên sâu (Viện chuyên đề); theo hướng sản phẩm chủ lực (Viện chuyên sản phẩm); theo nghiên cứu phát triển gắn với lợi thế của vùng (Viện vùng).

Đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế: Rà soát, sắp xếp lại 13 Ban quản lý dự án đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; kiện toàn tổ chức trong các Ban; chuyển Ban quản lý dự án có đủ điều kiện sang  hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, hạch toán như doanh nghiệp hoặc Cty cổ phần; sáp nhập, giải thể các Ban hoạt động không hiệu quả.

Bộ NN-PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý.

Yêu cầu các Vụ, Cục, Tổng cục căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện rà soát, tham mưu đề xuất: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản hướng dẫn liên quan đến kiện toàn bộ máy tổ chức; tinh gảm biên chế; thực hiện cơ chế tự chủ; tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức; phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ cho UBND cấp tỉnh để: Trình Bộ ban hành hoặc Bộ trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc các đơn vị trực tiếp ban hành theo quy định.

Xây dựng, trình Bộ đề án/phương án/kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt động của các đơn vị; thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đổi mới hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo đề án/phương án đã được Bộ hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt từ năm 2018 và các năm tiếp theo; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, thực hiện chế độ thông tin báo cáo; lấy kết quả thực hiện Nghị quyết là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại hàng năm đối với tập thể và cá nhân có trách nhiệm. H.G

- Từ nay đến năm 2021: Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ và giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách nhà nước so với năm 2015. Cơ bản chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định (trừ đơn vị tự chủ tài chính). Ít nhất 10% đơn vị trực thuộc và thuộc Bộ tự chủ tài chính. Giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015, chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành Cty cổ phần.

- Giai đoạn đến năm 2025: Giảm tối thiểu bình quân 10% đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ và thuộc Bộ và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với 2021. Chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định (trừ đơn vị tự chủ tài chính). Ít nhất 20% đơn vị trực thuộc và thuộc Bộ tự chủ tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoành thành chuyển đổi thành công ty cổ phần. Giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2020.

- Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp cơ bản, thiết yếu. Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với 2025. Giảm 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025.

 

omard.gov.vn
Tin khác
Xem tin theo ngày: