Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017
Ngày: 18/04/2017
Xem tin theo ngày: