Quyết định số 1986/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/5/2018 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 818/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ
Ngày: 04/06/2018
Xem tin theo ngày: