Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các đơn vị thuộc Văn phòng Bộ
Ngày: 07/05/2014

                                       1. Phòng Hành chính

                                       2. Phòng Tổng hợp

                                       3. Phòng Truyền thông

                                       4. Phòng Văn thư - Lưu trữ

                                       5. Phòng Tin học

                                       6. Phòng Kế toán

                                       7. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

                                       8. Phòng Quản trị và Y tế

                                       9. Phòng Bảo vệ

                                      10. Đoàn xe

                                      11. Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tin theo ngày: