Tạo động lực mới để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Ngày: 10/09/2018

Tạo động lực mới cho tăng trưởng nông nghiệp và phát triển nông dân, nông thong, ưu tiên nguồn lực tương xứng là những nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 7/9 tại Hà Nội.

Các đại biểu thống nhất cao và khẳng định tại hội nghị, Nghị quyết 26 về Tam nông là chủ trương lớn đúng đắn, kịp thời và hợp với lòng dân của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, mang tầm chiến lược đối với khu vực nông thôn nơi chiếm gần 70% dân số và khoảng 40% lực lượng lao động của cả nước.

Kết quả nổi bật sau 10 năm triển khai Nghị quyết 26, phát triển của nông nghiệp, khu vực nông thôn, nhất là sự cải thiện đáng kể đời sống nông dân đã đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, tạo nền tảng ngày càng vững chắc cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cụ thể, xuất khẩu nông, lâm thủy sản đạt hơn 260 tỉ đô la; đã huy động cả hệ thống chính trị và xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới, đến nay cả nước đã có 3 nghìn 478 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 53 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, Chương trình xây dựng nông thôn mới hiện đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn dân…

Bên cạnh những mặt đạt được, nhiều đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cản trở quá trình thực hiện chính sách Tam nông như: sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ; tác động của biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp và cực đoan, nguồn lực đầu tư cho tăng trưởng còn chưa tương xứng với mục tiêu của Nghị quyết đề ra là 5 năm sau cao hơn 5 năm trước...

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, bước vào giai đoạn phát triển mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có nhiều cơ hội phát triển, trong đó, tiềm năng phát triển nông nghiệp, nông thôn là rất lớn. Thị trường xuất khẩu không ngừng được mở rộng với các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phân tích, trong xu thế phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải đổi mới tư duy, cập nhật tri thức mới, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát triển mạnh mẽ khu vực nông thôn, miền núi. Phát triển nông nghiệp ngày nay gắn liền với xuất khẩu, hội nhập quốc tế, cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Vì vậy, phải tổ chức thật nhanh và hiệu quả để chuyển từ nền sản xuất nhỏ quy mô hộ thành liên kết sản xuất hàng hóa lớn. Nếu không nâng cao năng suất, chất lượng, chú trọng bảo vệ và giữ gìn uy tín nông sản Việt Nam trên trường quốc tế thì chính chúng ta tự làm khó mình. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách như: tín dụng để thu hút doanh nghiệp hơn, ưu tiên doanh nghiệp vùng miền để cùng liên kết với hợp tác xã, bà con, đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định, vai trò nông nghiệp, nông dân, nông thôn rất quan trọng trong lộ trình công nghiệp hóa đất nước từ đó phải thống nhất về nhận thức không chỉ trong hệ thống chính trị mà còn là toàn xã hội, các thành phần kinh tế, xác định vai trò vị thế phải được tôn vinh. Căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể phải ưu tiên nguồn lực vì đây là khu vực yếu thế, dễ tổn thương và nhiều rủi ro. Nguồn lực này không chỉ là kinh tế mà là những chỉ đạo, cơ chế chính sách để khuyến khích nhiều thành phần kinh tế, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã được ra đời liên kết chặt chẽ với người dân.

Kết luận hội nghị, ông Cao Đức Phát - Phó trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương - Phó trưởng Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá và làm rõ thêm cơ hội và thách thức trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để có những giải pháp cụ thể thời gian tới. Đồng thời tổng hợp chi tiết các kiến nghị để Ban chỉ đạo trình Bộ Chính trị để có những điều chỉnh về Nghị quyết 26 phù hợp trong tình hình mới hiện nay./.

 

Minh Long
Xem tin theo ngày: