Đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình OCOP
Ngày: 14/12/2018

Ngày 12.12 Bộ NN&PTNT đã ban hành văn bản số 9654/BNN-VPĐP đề nghị Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 490/QĐ-Ttg ngày 7.5.2018. Kế hoạch triển khai cũng đã được Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 – 2020 ban hành ngày 22.8.2018 theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW.

Theo Bộ NN& PTNT, trong thời gian qua Bộ đã phối hợp với các Bộ, ban ngành Trung ương, các đơn vị tư vấn hỗ trợ tích cực các địa phương tổ chức xây dựng Đề án, kế hoạch triển khai chương trình OCOP. Đến nay, trên cả nước đã có nhiều tỉnh, thành phố tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trên tinh thần văn bản số 9654/BNN-VPĐP, Bộ NN&PTNT tuyên dương 22 tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai phê duyệt Đề án, kế hoạch Chương trình OCOP cấp tỉnh. Được biết, trong 22 tỉnh, thành đã phê duyệt kế hoạch, đề án có hơn 1.760 sản phẩm đặt mục tiêu chuẩn hóa OCOP đến 2020, huy động khoảng 4.146 tỷ đồng.

Cũng theo nội dung công văn trên, Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung: Chỉ đạo quyết liệt các cơ quan tham mưu hoàn thành xây dựng Đề án, kế hoạch triển khai chương trình OCOP để trình UBND tỉnh, thành phố xem xét, phê duyệt theo đúng tiến độ Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu; Kiện toàn tổ chức triển khai Chương trình OCOP theo đúng tinh thần QĐ số 490/QĐ-Ttg ngày 7.5.2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó cần giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện để chịu trách nhiệm đầu mối triển khai các nội dung, hoạt động của Chương trình OCOP; sớm tổ chức khảo sát, đánh giá, lựa chọn sản phẩm lợi thế của từng xã, huyện để xúc tiến triển khai chương trình OCOP, tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh, kịp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại cấp quốc gia, tham gia cuộc thi đánh giá sản phẩm OCOP quốc gia vào cuối năm 2019;

Cân đối, bổ sung nguồn lực từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn, các nguồn lực của địa phương, xã hội để triển khai có hiệu quả Chương trình OCOP.

Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu các địa phương báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 về kết quả triển khai Chương trình OCOP tính đến 31.12.2018 trước ngày 10.1.2019.

Được biết thêm, ngày 16.12.2018, tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức công bố và cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. Đây là tỉnh đầu tiên trên cả nước (trừ Quảng Ninh đã bước sang Giai đoạn 2) xét công nhận sao sản phẩm OCOP.

Theo đó, có 5 sản phẩm 4 sao, 32 sản phẩm 3 sao được UBND tỉnh công nhận.

 

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: