Xây dựng NTM vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên dựa trên lợi thế và tiềm năng
Ngày: 09/09/2019

Ngày 7/9, tại tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm 13 tỉnh, thành phố, dân số khoảng trên 15 triệu người (chiếm 16% dân số cả nước), có hơn 40 đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống; có 1.424 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp và huy động từ các nguồn lực khác được khoảng 365.000 tỷ đồng.

Đến nay, Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có 604/1.424 xã (42,41%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 4/8 tỉnh, thành phố đã đạt và vượt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao gồm thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận. Vùng Tây Nguyên có 226/599 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Có 2/5 tỉnh đã đạt và vượt mục tiêu phấn đấu đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao gồm tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng. 

Như vậy, so với bình quân chung cả nước, Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới thấp hơn bình quân cả nước. Điều đó cho thấy, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vẫn đang là vùng trũng về xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng, xây dựng nông thôn mới là thành công nhất trong tất cả các chương trình kinh tế xã hội của các chương trình mục tiêu quốc gia. Đảng và Nhà nước hàng năm đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho mỗi địa phương xây dựng nông thôn mới. Qua đó đã từng bước hoàn thiện các thiết chế trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương.

Đặc biệt, chương trình đã có sự tập trung cả hệ thống chính trị cơ sở vào cuộc để phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn. Đến nay cơ sở hạ tầng, vật chất và các thiết chế văn hóa ở từng địa phương đã hoàn thiện đáng kể. Hiện hệ thống giao thông phát triển 100% đến trung tâm xã; điện lưới quốc gia đạt 99%.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là vùng đặc trưng nhất của Việt Nam để xây dựng nông thôn mới bởi đây là vùng có không gian phát triển xây dựng nông nghiệp, ngư nghiệp điển hình và rộng lớn nhất. Vì thế, cần phải tập trung nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn, lấy phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển du lịch nông thôn làm nền tảng cơ bản gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ và phù hợp với quá trình đô thị hóa; chú trọng bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống gắn với phát triển mạnh du lịch nông thôn; đẩy mạnh công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần phát triển kinh tế xã hội đưa vùng này lên ngang bằng với hai miền Bắc – Nam.

 

omard.gov.vn (tổng hợp)
Xem tin theo ngày: