100% văn bản nội bộ của Bộ NN và PTNT là điện tử
Ngày: 21/10/2020

Gửi, nhận văn bản bằng điện tử, thực hiện ký số, phát hành văn bản điện tử là những nội dung quan trọng tâm nhằm hiện đại hóa hành chính của Bộ NN và PTNT năm 2020.

Theo báo cáo, năm 2020 Bộ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Trong đó, Bộ NN và PTNT tiếp tục thực hiện ký số, phát hành văn bản điện tử của Bộ và thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Xây dựng, hoàn thiện Đề án Lưu trữ điện tử của Bộ.

Hiện tại, 100% văn bản đến, đi của Văn phòng Bộ NN và PTNT được thực hiện gửi, nhận trên Văn phòng điện tử, 100% văn bản nội bộ của Văn phòng bao gồm giấy mời, tài liệu họp, thông báo... cũng được trao đổi dưới dạng văn bản điện tử.

Bộ NN và PTNT đã hoàn thiện Trục liên thông văn bản nội bộ của Bộ tại địa chỉ http://tlt.mard.gov.vn. Qua đó, từ ngày 01/6/2020 chính thức thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử của Bộ với 28 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ trên trục liên thông văn bản nội bộ.

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ tại địa chỉ www.mcdt.mard.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ, chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 9/2020.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ hoạt động ổn định, các thủ tục kêt nối hải quan và tất cả các dịch vụ công mức độ 2 cũng đã được tích hợp lên cổng dịch vụ công. Đã có dịch vụ 30 công trực tuyến chính thức được cung cấp ở mức độ 3,4.

Tính đến ngày 09/9/2020, có trên 30.000 hồ sơ tiếp nhận qua hệ thống, trong đó đã cấp phép được hơn 18.000 hồ sơ. Bộ NN và PTNT tiếp tục rà soát, xác định danh mục các TTHC lựa chọn ưu tiên xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Trong những tháng còn lại của năm 2020, Bộ NN và PTNT sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Đó là hoàn thiện hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử dùng chung của Bộ phù hợp với Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kết nối Cổng dịch vụ công của Bộ, hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Bộ với cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hoàn thiện, ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ.

Triển khai kết nối trên Cơ chế một cửa quốc gia đối với 100% thủ tục hành chính liên quan đến xuất, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Thực thi đầy đủ trách nhiệm được phân công về kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ NN và PTNT sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 đối với các đơn vị thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính; triển khai đánh giá chấm điểm cải cách hành chính năm 2020 đối với các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc Bộ.

Tổng hợp kết quả khảo sát, công bố chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến của Bộ NN và PTNT trong năm 2020. Xây dựng Chương trình cải cách hành chính của Bộ NN và PTNT giai đoạn 2021 - 2030, xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ.

 

 

N. Huân
Xem tin theo ngày: