Công điện khẩn số 7359/CĐ-BNN-TY ngày 12/9/2014 về việc Ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các phương tiện vận chuyển hành khách
Ngày: 15/09/2014
Xem tin theo ngày: