Chỉ thị số 5931/CT-BNN-KH ngày 27/7/2015 v/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020
Ngày: 28/07/2015
Xem tin theo ngày: