Chỉ thị số 8523/CT-BNN-TY ngày 01/11/2018 về việc Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam
Ngày: 06/11/2018
Xem tin theo ngày: