Chỉ thị số 2220/CT-BNN-KHCN, ngày 03 tháng 8 năm 2011 về việc quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư từ Chương trình Phát triển ngành Nông nghiệp (ASDP)
Ngày: 29/12/2011

 

 

Chương trình phát triển ngành Nông nghiệp vốn vay Ngân hàng châu Á (ADB), khoản vay VIE-1972 (SF), sau đây gọi tắt là Chương trình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo Công văn số 688/TTg-QHQT ngày 03/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ đến nay đã hoàn thành. Đây là lần đầu tiên ngành Nông nghiệp được đầu tư tập trung với số vốn lớn để nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp. Chương trình đã hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ nghiên cứu và đào tạo cho các Viện, Trường thuộc Bộ (24 đơn vị chủ đầu tư với 32 danh mục dự án), trong đó nhiều Viện được xây dựng mới hoàn toàn, hỗ trợ tăng cường hoạt động khuyến nông cho 40 tỉnh và phát triển hệ thống thông tin thị trường và khuyến nông cho 20 tỉnh, thành phố. 

            Để quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư từ  Chương trình và phát huy tác động tích cực, bền vững sau đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ thị:       

            1. Đối với các tổ chức khoa học công nghệ và đào tạo được đầu tư từ Chương trình

            a) Nâng cao tinh thần trách nhiệm và có hành động cụ thể để giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo, chống xuống cấp các công trình xây dựng và sử dụng các công trình đúng mục đích theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

            b) Sử dụng có hiệu quả và bảo trì tốt các trang thiết bị đã được đầu tư để phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

            c) Phát huy cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư để đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ với các kết quả cụ thể.

            2. Đối với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia Chương trình

            a) Tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tạo điều kiện để duy trì, mở rộng, hoàn thiện các hoạt động khuyến nông Chương trình đã hỗ trợ và triển khai có hiệu quả ở địa phương như: Hội đồng tư vấn khuyến nông cấp tỉnh, thuê khuyến nông viên cơ sở, phương pháp khuyến nông có sự tham gia của người dân...

b) Khai thác tốt hệ thống thiết bị được đầu tư và sử dụng nhân lực được đào tạo để duy trì và hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường và khuyến nông phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và nhu cầu của nông dân ở địa phương.

           

3. Đối với các đơn vị thuộc Bộ

            a) Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường hàng năm phối hợp với Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kết quả hoạt động của các tổ chức khoa học công nghệ.

            b) Vụ Tổ chức cán bộ hàng năm phối hợp với Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kết quả hoạt động của các tổ chức đào tạo.

            c) Trung tâm Khuyến nông quốc gia tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh tham gia Chương trình duy trì các hoạt động khuyến nông đã được triển khai do Chương trình hỗ trợ; tuyên truyền, mở rộng mô hình khuyến nông theo Chương trình đến các tỉnh, thành khác, đặc biệt nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ khuyến nông (ToT) và phát triển các phương pháp khuyến nông tiên tiến.

            d) Trung tâm Tin học và Thống kê tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh, thành đã tham gia Chương trình duy trì, nâng cấp hệ thống thông tin thị trường và khuyến nông; tuyên truyền, giới thiệu cho các tỉnh, thành khác phát triển hệ thống thông tin thị trường và khuyến nông.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được hưởng lợi từ Chương trình thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, Thủ trưởng các đơn vị của Bộ được phân công có nhiệm vụ báo cáo Bộ định kỳ hàng năm vào tháng 12 kết quả thực hiện Chỉ thị (qua Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường để tổng hợp báo cáo)./. 

 

 

 

Nơi nhận:

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);

- Các Thứ truởng Bộ NN-PTNT; 

- Các đơn vị tham gia Chương trình;

- Vụ: KHCN&MT, TCCB, TC, KH;

- Cục QLXDCT;

- Trung tâm THTK, Trung tâm KNQG;

- Ban Quản lý các DANN;

- Lưu: VT.

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Bá Bổng

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tin theo ngày: