Chỉ thị số 5591/CT-BNN-PC ngày 15/7/2014 về Một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng các yêu cầu không phù hợp đối với giấy tờ, văn bản khi quy định, thực hiện thủ tục hành chính trong Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày: 25/07/2014
Xem tin theo ngày: