Danh mục các nhiệm vụ KHCN đưa vào tuyển chọn và giao trực tiếp thực hiện từ năm 2018 thuộc chương trình CNSH nông nghiệp - thủy sản đợt 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3479/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/8/2017 của Bộ NNPTNT)
Ngày: 01/09/2017
Xem tin theo ngày: