Thông báo số 867/TB-BNN-VP ngày 25/01/2018 về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị Tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày: 29/01/2018
Xem tin theo ngày: