Công văn số 4927/BNN-TCTS ngày 28/6/2018 v/v tàu cá hoạt động kém hiệu quả, nằm bờ trong thời gian qua
Ngày: 02/07/2018
Xem tin theo ngày: