Thông báo số 5213/TB-BNN-VP ngày 10/7/2018 về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng tại hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
Ngày: 18/07/2018
Xem tin theo ngày: