Thông báo số 5656/TB-BNN-VP ngày 26/7/2018 về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ
Ngày: 02/08/2018
Xem tin theo ngày: