Thông báo số 5702/TB-BNN-VP ngày 27/7/2018 về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp về công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
Ngày: 02/08/2018
Xem tin theo ngày: