Thông báo số 6036/TB-BNN-VP ngày 8/8/2018 về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiêng Giang
Ngày: 14/08/2018
Xem tin theo ngày: