Thông báo số 7798/TB-BNN-VP ngày 05/10/2018 về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại cuộc họp giao ban công tác tháng 9 và triển khai công tác tháng 10 năm 2018
Ngày: 09/10/2018
Xem tin theo ngày: