Thông báo số 2106/TB-BNN-VP, ngày 4/5/2012 về Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012
Ngày: 07/05/2012
Xem tin theo ngày: