Thông báo số 2178/TB-BNN-VP, ngày 10/5/2012 về Ý kiến của Bộ trưởng Cao Đức Phát v/v tổ chức Hội nghị phát triển thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản ở ĐBSCL
Ngày: 11/05/2012
Xem tin theo ngày: