Thông báo số 2325/TB-BNN-VP, ngày 18/5/2012 về Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa về tổ chức thực hiện tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Ngày: 21/05/2012
Xem tin theo ngày: