Văn bản số 2341/BNN-VP ngày 21/5/2012: Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban Tuần
Ngày: 21/05/2012

 Ngày 21 tháng 5 năm 2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp giao ban Tuần của Bộ. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Bộ trưởng kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

   1. Về Thuỷ sản:

  * Tổng cục thuỷ sản:

  - Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh thuỷ sản.

  - Dự thảo văn bản để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người nuôi cá tra; thúc đẩy thành lập Hiệp hội cá tra.

  - Phối hợp với Cục Thú y tiếp tục liên hệ mời chuyên gia quốc tế và trong nước để tư vấn những vấn đề cần xử lý ngay trong phòng chống dịch bệnh thuỷ sản.

  - Tiếp tục hoàn thiện đề án thành lập lực lượng kiểm ngư.

  * Vụ Tài chính: rà soát các nguồn ngân sách của Bộ để đề xuất bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh thuỷ sản.

  2. Về Chăn nuôi - Thú y:

  * Cục Thú y: Theo dõi sát tình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm (đặc biệt quan tâm các tỉnh phía Bắc); trình Bộ ký văn bản gửi tỉnh Hoà Bình về tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch tai xanh trên lợn.

  *Cục Chăn nuôi: Tham mưu để Bộ có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp ngành chăn nuôi theo Nghị quyết “13”của Chính phủ.

  3. Cục Bảo vệ thực vật:

  - Tiếp tục theo dõi, phát hiện các trường hợp sử dụng formaldehyde trong bảo quản rau quả.

- Có thông báo cho các địa phương/người sản xuất việc tạm dừng làm thủ tục kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu 05 mặt hàng rau quả sang thị trường EU từ nay đến hết năm 2012.

 4. Tổng cục Thuỷ lợi:

 Đề xuất việc thành lập Ban Chỉ đạo quản lý hệ thống thuỷ lợi Quản Lộ -Phụng Hiệp.

  5. Tổng cục Lâm nghiệp:

Đề xuất vấn đề tổ chức/mối quan hệ/phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT và lực lượng Kiểm lâm thuộc các vườn quốc gia.

  6. Về Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn:

  * Các Tổng cục Lâm nghiệp, Thuỷ sản, Thuỷ lợi và các đơn vị liên quan: Hoàn thành Báo cáo đánh giá kế quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về phát triển kinh tế tập thể theo chỉ đạo của Bộ (Thông báo số 2325/TB-BNN-VP ngày 18/5/2012).

          * Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp: Hoàn thành báo cáo tổng kết về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông - lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị .

Xem tin theo ngày: