Thông báo số 2360/TB-BNN-VP, ngày 22/5/2012 về Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản tháng 5 năm 2012
Ngày: 22/05/2012
Xem tin theo ngày: