Thông báo số 2865/TB-BNN-VP, ngày 15/6/2012 về Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên tôm nước lợ
Ngày: 18/06/2012
Xem tin theo ngày: