Văn bản số 2903/BNN-VP, ngày 18 tháng 6 năm 2012 về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban tuần
Ngày: 18/06/2012

Văn bản số 2903/BNN-VP, ngày 18 tháng 6 năm 2012 về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp giao ban tuần (Xin xem file đính kèm)

Xem tin theo ngày: