Thông báo số 4914/TB-BNN-VP ngày 23/10/2013 về Kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị triển khai Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững"
Ngày: 24/10/2013
Xem tin theo ngày: