Mẫu trình bày văn bản quy phạm pháp luật.
Ngày: 28/02/2012

Ban hành theo thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư Pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch.

Nội dung :

MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN (Kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp)

Mẫu 1

- Nghị định của Chính phủ (quy định trực tiếp)

Mẫu 2

- Nghị định của Chính phủ (ban hành Điều lệ, Quy chế)

- Mẫu Điều lệ/Quy chế ban hành kèm theo Nghị định

Mẫu 3

- Quyết định (quy định trực tiếp)

Mẫu 4

- Quyết định (ban hành Quy chế, Quy định)

- Mẫu Quy chế, Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Mẫu 5

- Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ  (quy định trực tiếp)

Mẫu 6

 

- Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (ban hành Quy chế, Quy định)

- Mẫu Quy chế/Quy định ban hành kèm theo Thông tư

Mẫu 7

- Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

Mẫu 8

Văn bản sửa đổi, bổ sung

- Mẫu 8.1a: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

- Mẫu 8.1b: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ/Quy chế ban hành kèm theo Nghị định

- Mẫu 8.2: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định/sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/Quy định ban hành kèm theo Quyết định

- Mẫu 8.3: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư/sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/Quy định ban hành kèm theo Thông tư

Mẫu 9

Văn bản sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản

- Mẫu 9.1: Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều nghị định

- Mẫu 9.2: Quyết định sửa đổi, bổ sung nhiều quyết định

- Mẫu 9.3: Thông tư sửa đổi, bổ sung nhiều thông tư

 

Xem tin theo ngày: