Mẫu trình bày văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 1857/QĐ-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tư pháp
Ngày: 04/07/2012

MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN (Kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp đã được đính chínht heo Quyết định số 1857/QĐ-BTP)

Mẫu 1

- Nghị định của Chính phủ (quy định trực tiếp)

Mẫu 2

- Nghị định của Chính phủ (ban hành Điều lệ, Quy chế)

- Mẫu Điều lệ/Quy chế ban hành kèm theo Nghị định

Mẫu 3

- Quyết định (quy định trực tiếp)

Mẫu 4

- Quyết định (ban hành Quy chế, Quy định)

- Mẫu Quy chế, Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Mẫu 5

- Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ  (quy định trực tiếp)

Mẫu 6

 

- Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (ban hành Quy chế, Quy định)

- Mẫu Quy chế/Quy định ban hành kèm theo Thông tư

Mẫu 7

- Văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

Mẫu 8

Văn bản sửa đổi, bổ sung

- Mẫu 8.1a: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

- Mẫu 8.1b: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ/Quy chế ban hành kèm theo Nghị định

- Mẫu 8.2: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định/sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/Quy định ban hành kèm theo Quyết định

- Mẫu 8.3: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư/sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/Quy định ban hành kèm theo Thông tư

Mẫu 9

Văn bản sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản

- Mẫu 9.1: Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều nghị định

- Mẫu 9.2: Quyết định sửa đổi, bổ sung nhiều quyết định

- Mẫu 9.3: Thông tư sửa đổi, bổ sung nhiều thông tư

 

Xem tin theo ngày: