Giao ban Quý I công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày: 16/04/2012
Trong 2 ngày 12 và 13/4/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức giao ban quý I và tập huấn về rà soát thủ tục hành chính (TTHC). Đồng chí Nguyễn Minh Nhạn, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Quý I năm 2012, công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã đạt được một số kết quả nổi bật trên các mặt. Đã tiếp nhận 5 hồ sơ và cho ý kiến về nội dung các hồ sơ. Đã trình Bộ ký quyết định công bố thủ tục hành chính của 7 đơn vị với 84 thủ tục hành chính. Kiểm tra chất lượng, yêu cầu 7 đơn vị hoàn thiện để trình Bộ trưởng ký Quyết định công bố 187 thủ tục hành chính. Bên cạnh đó đã tiến hành cập nhật và đề nghị công khai 97 thủ tục hành chính và 31 hồ sơ văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Quý I vừa qua, Văn phòng Bộ cũng đã tiếp nhận 3 kiến nghị, tiến hành xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức cá nhân về quy định, thủ tục hành chính. Đã gửi 400 phiếu xin ý kiến về nội dung TTHC  cho các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức, đã nhận được 15 ý kiến phản hồi.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác kiểm soát thủ tục hành chính còn một số tồn tại: Việc thống kê, công bố thủ tục hành chính của các đơn vị còn chậm và chất lượng còn thấp; Một số đơn vị khi gửi dự thảo thông tư xin ý kiến về nội dung TTHC chưa triển khai đánh giá tác động TTHC, không lập hồ sơ xin ý kiến theo quy định; Việc chấp hành chế độ báo cáo chưa đầy đủ và không đúng hạn; Việc trả lời kiến nghị của các tổ chức cá nhân chưa kịp thời.

Cũng tại Hội nghị ngoài việc đánh giá các kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm những mặt còn tồn tại, Hội nghị đã tiến hành quán triệt việc rà soát TTHC cho lãnh đạo và cán bộ công chức của các đơn vị. Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công chức đầu mối kiểm soát TTHC và công chức trực tiếp soạn thảo văn bản pháp luật của các đơn vị.

Trong quý II năm 2012, công tác kiểm soát TTHC của Bộ Nông nghiệp và PTNT tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu sau: Hoàn thành thống kê, công bố TTHC giai đoạn 2009 – 2011; Tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát TTHC; Triển khai rà soát thủ TTHC theo kế hoạch; Đánh giá tác động về nội dung TTHC; Cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về hồ sơ văn bản và hồ sơ TTHC khi được công bố.

 

Xem tin theo ngày: