Quyết định số 236/QĐ-BNN-VP ngày 23/01/2018 Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 7/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
Ngày: 29/01/2018
Xem tin theo ngày: