Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Ngày: 04/08/2017
Xem tin theo ngày: