Quyết định số 3342/QĐ-BNN-VP ngày 23/8/2018 Ban hành danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Ngày: 04/10/2018
Xem tin theo ngày: