Quyết định số 3598/QĐ-BNN-VP ngày 13/9/2018 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Ngày: 19/10/2018
Xem tin theo ngày: