Văn phòng Bộ triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
Ngày: 06/07/2018

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 vừa qua, Văn phòng Bộ đã xác định tiếp tục phấn đấu khắc phục khó khăn, phát huy sáng kiến cải tiến, hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2018.

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, đại diện các đơn vị trực thuộc Văn phòng Bộ cho rằng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Văn phòng được tăng cường thông qua vai trò của cấp ủy và tập thể Lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các đơn vị; các đơn vị đã chủ động tổ chức triển khai nhiệm vụ và điều chỉnh kế hoạch công tác kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được duy trì thường xuyên nên cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. 6 tháng đầu năm, Văn phòng Bộ đã triển khai thực hiện có hiệu quả 133 nhiệm vụ, trong đó: 65 nhiệm vụ thường xuyên và 68 nhiệm vụ có thời điểm, có 35 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, nổi bật là việc hoàn thiện, trình Bộ phương án tổ chức lại hệ thống tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Thủ tục hành chính; phương án tự chủ tài chính của Trung tâm dịch vụ thương mại nông nghiệp phía Nam, giai đoạn 2018 – 2020;  công tác phục vụ, vệ sinh môi trường đảm bảo luôn sạch; đảm bảo an ninh, an toàn trật tự cơ quan Bộ tại 3 trụ sở cơ quan…

Tại Hội nghị, các đơn vị tập trung thảo luận ba nội dung chính: Thứ nhất, đánh giá tổng quan về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng 6 tháng đầu năm; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Văn phòng; các nhiệm vụ trọng tâm nổi bật; mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong Văn phòng và của Văn phòng với các đơn vị liên quan thuộc Bộ và ngoài Bộ; Thứ hai: đánh giá trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, người lao động; các giải pháp tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Bộ và của các phòng; Thứ ba: thảo luận về các giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm và việc theo dõi, giám sát và đánh gia kết quả thực hiện hiện vụ…  

 Kết luận cuộc họp, ông Trần Quốc Tuấn, Quyền Chánh Văn phòng nhấn mạnh, phát huy những thành quả đã đạt được của sáu tháng đầu năm, tiếp tục phấn đấu khắc phục khó khăn, phát huy sáng kiến cải tiến, hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2018. Mục tiêu của Văn phòng 6 tháng cuối năm 2018 là tiếp tục ổn định hoạt động của Văn phòng, và nâng cao chất lượng một số lĩnh vực có thể có điều kiện để phát triển như kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin, truyền thông. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể rõ và có kiểm tra, đôn đốc; nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính…Tiếp tục thực hiện việc học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: