Văn phòng Bộ triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày: 20/01/2020

Sáng 16/01/2020, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc khối Văn phòng.

Năm 2019, với sự nỗ lực, vượt khó, nhất là việc đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra giám sát và triển khai thực hiện một số giải pháp có hiệu quảVăn phòng Bộ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Bộ; điển hình như: Công tác tổng hợp, tham mưu giúp Bộ triển khai thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời, hiệu quả: đã hoàn thành xây dựng trình 16/16 đề án, 35 văn bản QPPL đạt 100% kế hoạch. Tiếp nhận và phân các đơn vị 262 nhiệm vụ trên cơ sở dữ liệu của Chính phủ; trong đó, hoàn thành 242 nhiệm vụ đúng hạn, 20 nhiệm vụ đang triển khai trong thời hạn.

Công tác văn thư, lưu trữ: Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng, bảo quản con dấu. Thực hiện thủ tục phát hành văn bản và tiếp nhận, xử lý văn bản đến đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng quy định. Ban hành trên 15.400 văn bản; tiếp nhận xử lý trên 24.000 văn bản đến (kể cả văn bản mật).

Tham mưu giúp Bộ triển khai và nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính: trình Bộ ban hành Danh mục TTHC lĩnh vực nông nghiệp và PTNT với tổng số 386TTHC; rà soát, cập nhật lại 393 TTHC vào Cơ sở DLQG; rà soát, cập nhật 825 bộ câu hỏi/trả lời về TTHC; rà soát, đánh giá 83 TTHC, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 36/83 TTHC, đạt 43,37% TTHC; tổng chi phí tiết kiệm: 310.670.522.265 đồng/năm, đạt tỷ lệ cắt giảm chi phí: 20,79%; rà soát 594 văn bản, kết quả đề xuất bãi bỏ 02 văn bản với 06 TTHC.

Công tác thông tin tuyên truyền: Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, tăng cường kỷ luật báo chí. Chủ động cung cấp thông tin và định hướng dư luận về các vấn đề của ngành được xã hội quan tâm để tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 đã đề ra.

Ghi nhận và biều dương kết quả đạt được năm 2019, Thứ trưởng Thường trực Bộ Hà Công Tuấn nhấn mạnh, trong năm 2020, Văn phòng cần phải thực hiện tốt hơn ba nhiệm vụ cơ bản theo chức năng, nhiệm vụ; trong đó, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ kịp thời, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát tục hành chính, đẩy mạnh việc đơn giản hóa TTHC, tiếp tục rà soát cắt giảm TTHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC. Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Bộ. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tham mưu đề xuất kịp thời, hiệu quả hơn, bám sát thực tế sản xuất và các cơ sở của ngành. Cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng công chức: tiếp tục hoàn thiện, trình Bộ Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Văn phòng Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả; rà soát điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp, hiệu quả. Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực thực thi công vụ chuyên nghiệp, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển của Văn phòng Bộ trong giai đoạn mới.

 Ghi nhận, biểu dương thành tích của cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng Bộ, Bộ Công an đã trao tặng Cờ “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc”. Trung tướng Nguyễn Đình Thuận - Cục trưởng Cục an ninh kinh tế, Bộ Công an đã tới dự Hội nghị và trao tặng cờ của Bộ Công an cho Văn phòng Bộ.

 

Dương Hoài Ngọc
Xem tin theo ngày: