Tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014
Ngày: 03/07/2014

Ngày 1/7, Văn phòng Bộ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác văn phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

Trong 6 tháng đầu năm2014, Văn phòng Bộ đã khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác văn phòng nhất là các lĩnh vực tham mưu, tổng hợp, văn thư, quản lý, phục vụ.... đáp ứng tốt yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, đảm bảo mối quan hệ công tác với các cơ quan Trung ương, địa phương và các đơn vị cơ sở góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Bộ.Công tác lãnh đạo, điều hành của Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo đơn vị tiếp tục được đổi mới; tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự, xây dựng chương trình công tác; các đơn vị đã chủ động tổ chức công việc, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện, nên cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc phân công nhiệm vụ của một số đơn vị và công chức được duy trì và thực hiện tương đối tốt; các đơn vị, công chức và người lao động đã phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Đa số công chức có trách nhiệm, tận tâm, nhiệt tình với công việc; nắm bắt được nhiệm vụ, có kế hoạch chủ động, tự giác triển khai nhiệm vụ.  Áp dụng công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường như scan văn bản phát hành của Văn phòng, lập lịch công tác cá nhân, điểm danh bằng vân tay. Nhìn chung công chức đã nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của Văn phòng.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 là: Phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Bộ;Đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của Bộ;Công tác truyền thông hoạt động hiệu quả hơn, bám sát thực tế sản xuất và các cơ sở của ngành. Về công tác tổ chức, cán bộ,tiếp tục hoàn thiện rà soát các Quy chế Văn phòng Bộ; hoàn thiện ban hành chức năng nhiệm vụ của 2 Trung tâm, thực hiện tốt công tác quản lý, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; luân chuyển cán bộ gắn với đào tạo; đảm bảo chính sách cán bộ, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo cho tương lai. Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên,Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo đơn vị và toàn thể công chức và người lao động mà trước hết là đảng viên, cán bộ chủ chốt của Văn phòng cần gương mẫu tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Nhận dịp này, Văn phòng Bộ được nhận bằng khen của Bộ Công an về phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013.

 

omard.gov.vn
Xem tin theo ngày: