Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác lưu trữ của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày: 02/01/2015

Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 – 03/01/2014), omard.gov.vn xin giới thiệu bài viết của Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng  Bộ Phạm Duy Thái về sự kiện này

Ngày 03-01-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Thông đạt số 1CP/VP gửi các ông Bộ trưởng trong đó nêu rõ: “Xét rằng một vài công sở đã tự tiện hủy bỏ hay bán các công văn và hồ sơ cũ. Hành động ấy có tính cách phá hoại, vì sợ làm mất những tài liệu có giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia. Vậy yêu cầu các ông Bộ trưởng ban chỉ thị cho nhân viên các sở phải gìn giữ tất cả các công văn, tài liệu và cấm không được hủy những công văn, tài liệu ấy nếu không có lệnh trên rõ rệt cho phép hủy bỏ. Xin nhắc rằng những hồ sơ hoặc công văn không cần dùng sau này sẽ phải gửi về những sở lưu trữ công văn thuộc Bộ quốc gia Giáo dục tàng trữ. Những viên chức không tuân lệnh này sẽ bị nghiêm trị”. Thông đạt này chính là một trong những văn bản đầu tiên của Nhà nước ta về công tác lưu trữ, đặt nền móng quan trọng cho ngành Lưu trữ Việt Nam.

Với ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của công tác lưu trữ, ngày 17/9/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg về ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam, trong đó Điều 1 Quyết định ghi: Ngày 03 tháng 01 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam - lấy tên là“Ngày Lưu trữ Việt Nam” .

Trải qua hơn sáu thập kỷ kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Thông đạt cho đến nay, xác định được vai trò, vị trí quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước, thời gian qua Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm nhiều đến lĩnh vực văn thư, lưu trữ: Hệ thống các cơ quan quản lý công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ quốc gia đã được xây dựng và từng bước kiện toàn; Tại thời điểm này có thể nói trên lĩnh vực văn thư, lưu trữ đã đánh dấu sự hoàn thiện về cơ sở pháp lý cho một lĩnh vực hoạt động quan trọng của nhà nước: Luật Lưu trữ được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua đã chính thức có hiệu lực và đi vào cuộc sống. Tiếp theo là hàng loạt các văn bản dưới Luật được ban hành như: Nghị định số 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ, Thông tư 07/2012/TT-BNV hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, Thông tư 04/2013/TT-BNV hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức,...; Hoạt động hợp tác quốc tế không ngừng được mở rộng, Lưu trữ Việt Nam hiện đang là thành viên chính thức của Hội đồng Lưu trữ Quốc tế (ICA), Chi nhánh Lưu trữ khu vực Đông Nam Á thuộc Hội đồng Lưu trữ Quốc tế (SARBICA), Hiệp hội Lưu trữ Quốc tế các nước có sử dụng tiếng Pháp (AIAF).

Đối với Văn phòng Bộ, trong năm qua công tác văn thư, lưu trữ được đánh giá đã và đang dần đi vào nền nếp và có nhiều chuyển biến tích cực như:

- Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lưu trữ được Chánh Văn phòng quan tâm, tạo điều kiện; đã xây dựng và ban hành một số quy định về công tác văn thư, lưu trữ;

-  Hướng dẫn lập danh mục hồ sơ cơ quan, lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ;

- Chuẩn bị ban hành danh mục bảo quản tài liệu cho Cục Thú y;

- Chuẩn bị cho Ban hành quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng Bộ;

- Thực hiện việc hướng dẫn chỉnh lý tài liệu tồn đọng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ;

-  Bảo quản an toàn và phục vụ tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác tài liệu lưu trữ.

Hiện tại, công tác văn thư, lưu trữ còn một số khó khăn:

1. Tình trạng kho lưu trữ chuyên dụng của Bộ chưa đáp ứng được theo tiêu chuẩn quy định, do đó gây khó khăn trong việc thu thập tài liệu.

2. Số lượng tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử còn quá nhiều, đòi hỏi một nguồn kinh phí không nhỏ trong công tác chỉnh lý.

3. Công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành ở nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Bộ còn gặp rất nhiều khó khăn và chưa trở thành thói quen hàng ngày trong xử lý công việc.

Để từng bước khắc phục những khó khăn, hạn chế nhằm đưa công tác văn thư, lưu trữ đi vào hoạt động ổn định, thống nhất đảm bảo yêu cầu đặt ra:

- Cần có sự quan tâm của Bộ và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ trong đầu tư kinh phí để xây dựng kho tàng, lắp đặt trang thiết bị, chỉnh lý sắp xếp tài liệu lưu trữ;

- Cần có sự phấn đấu nổ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ nhằm theo kịp tiến trình chung của cả nước, tìm tòi nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác chuyên môn để tài liệu lưu trữ phát huy được "giá trị đặc biệt về phương diện kiến thiết quốc gia" như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu cách đây 69 năm.

Phạm Duy Thái
Xem tin theo ngày: