Văn bản Quy định về quản lý cán bộ
Ngày: 21/04/2014

 

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

1.       

Luật

55/2005/QH11

Phòng chống tham nhũng

01/06/2006

Chi tiết

2.       

Luật

68/2014/QH13

Luật Doanh nghiệp

01/07/2015

Chi tiết

3.       

Luật

22/2008/QH12

Luật Cán bộ công chức

01/01/2010

Chi tiết

4.       

Luật

58/2010/QH12

Luật Viên chức

01/01/2012

Chi tiết

5.       

Luật

02/2011/QH13

Luật Khiếu nại

01/07/2012

Chi tiết

6.       

Luật

03/2011/QH13

Luật Tố cáo

01/07/2012

Chi tiết

7.       

Luật

10/2012/QH13

Bộ Luật Lao động

01/05/2013

Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH

8.       

Quyết định

68-QĐ/TW ngày 04/7/2007 của BCH TW

Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử

Hiệu lực từ ngày ký

Chi tiết

9.       

Quyết định

67-QĐ/TW ngày 04/7/2007 của BCH TW

Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ

Hiệu lực từ ngày ký

Chi tiết

10.   

Quyết định

75-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của BCH TW

Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí

Hiệu lực từ ngày ký

Chi tiết

11.   

Quyết định

282-QĐ/TW ngày 26/01/2010 của BCH TW

Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo nhà xuất bản

Hiệu lực từ ngày ký

Chi tiết

12.   

Quyết định

286-QĐ/TW ngày 8/12/2010 của BCH TW

Về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức

Hiệu lực từ ngày ký

Chi tiết

13.   

Quyết định

27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

 

Sau 15 ngày đăng công báo

Chi tiết

15.   

Quyết định

58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành điều lệ trường đại học

 

10/11/2010

Chi tiết

16.   

Quyết định

35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Cty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

25/7/2013

Chi tiết

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN

18.   

Quy định

260-QĐ/TW ngày 2/10/2009 của BCT

Qui định về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ

Hiệu lực từ ngày ký

Chi tiết

19.   

Quy định

181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương

Xử lý kỷ luật đảng viênvi phạm

Hiệu lực từ ngày ký

Chi tiết

20.   

Hướng dẫn

09-HD/UBKTTW
ngày 06/6/2013 của Ủy ban
Kiểm tra Trung ương

Hướng dẫn Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Hiệu lực từ ngày ký

Chi tiết

NGHỊ ĐỊNH

22.   

Nghị định

36/2012/NĐ-CP

ngày 18/4/2012

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

15/6/2012

Chi tiết

23.   

Nghị định

199/2013/NĐ-CP

ngày 26/11/2013

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

15/01/2014

Chi tiết

24.   

Nghị định

68/2000/NĐ-CP

ngày 17/11/2000

Nghị định về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Sau 15 ngày kể từ ngày ký

Chi tiết

25.   

Nghị định

204/2004/NĐ-CP
ngày 14/12/2004

Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Chi tiết

27.   

Nghị định

107/2006/NĐ-CP
 ngày 22/09/2006

Qui định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Chi tiết

29.   

Nghị định

158/2007/NĐ-CP
ngày 27 /10/2007

Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Chi tiết

30.   

Nghị định

06/2010/NĐ-CP
ngày 25/01/2010

Quy định những người là công chức

 

15/3/2010

Chi tiết

31.   

Nghị định

24/2010/NĐ-CP
ngày 15/3/2010

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

 

01/5/2010

Chi tiết

32.   

Nghị định

93/2010/NĐ-CP
ngày 31/8/2010

Sửa đổi  của một số điều Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

22/10/2010

Chi tiết

34.   

Nghị định

34/2011/NĐ-CP
 ngày 17/5/2011

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

05/7/2011

Chi tiết

36.   

Nghị định

27/2012/NĐ-CP
ngày 06/4/2012

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi

25/5/2012

Chi tiết

37.   

Nghị định

29/2012/NĐ-CP
ngày 12/4/2012

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

01/6/2012

Chi tiết

38.   

Nghị định

99/2012/NĐ-CP
ngày 15/11/2012

Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

30/12/2012

Chi tiết

THÔNG TƯ

39.   

Thông tư

15/2001/TT-BTCCBCP của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

01/01/2001

Chi tiết

41.   

Thông tư liên tịch

50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 13/6/2005 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp Kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Sau 15 ngày đăng công báo

Chi tiết

43.   

Thông tư

13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010

Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngach công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ qui định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

15/2/2013

Chi tiết

44.   

Thông tư

08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011

Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ Quy định những người là công chức

20/7/2011

Chi tiết

46 Thông tư 27/2015/TT-BNNPTNT ngày 7/8/2015 Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 01/10/2015 Chi tiết
47 Thông tư 32/2015/TT-BNNPTNT ngày 6/10/2015 Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và PTNT 01/12/2015 Chi tiết
48 Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 042015/NĐ-CP ngày 9/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập  01/3/2016 Chi tiết

QUY ĐỊNH/QUY CHẾ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

49.   

Quyết định

377 + 378/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/3/2006

Xếp phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo các Trường cán bộ quản lý

17/3/2006

 

50.   

Quyết định

2336/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/10/2013

Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ

10/10/2013

Chi tiết

51.   

Quyết định

2337/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/10/2013

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức lãnh đao, viên chức quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

10/10/2013

Chi tiết

52.   

Quyết định

2338/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/10/2013

Quy định luân chuyển công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và điều động, biệt phái công chức, viên chức

10/10/2013

Chi tiết

53.   

Quyết định

2339/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/10/2013

Quy chế bổ nhiệm Hàm cấp Vụ, Cục tại các cơ quan, đơn vị hành chính trực thuộc Bộ

10/10/2013

Chi tiết

       54. Quyết định 4790/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/11/2014 Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT  Hiệu lực kể từ ngày ký Chi tiết

55.   

Công văn

3653/BNN-TCCB ngày 10/10/2013

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển dụng công chức

10/10/2013

Chi tiết

56.   

Công văn

1650/BNN-TCCB ngày 20/5/2013

V/v hướng dẫn thực hiện cử người đại diện khi chuyển sang công ty cổ phần

 

 

 

Xem tin theo ngày: