Văn bản Hướng dẫn về quy hoạch cán bộ
Ngày: 18/04/2014

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1.       

Hướng dẫn

15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban
Tổ chức Trung ương

Hướng dẫn công tác qui hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (Khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI)

 

Chi tiết

2.       

Hướng dẫn

608-HDQH/BCS ngày 17/01/2013 của Ban cán sự Đảng Bộ NN&PTNT

Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT

Kể từ ngày ký

 

 

Xem tin theo ngày: