Văn bản về Lĩnh vực tổ chức bộ máy
Ngày: 17/04/2014

 

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

NGHỊ ĐỊNH

1 Nghị định

15/2017/NĐ-CP

ngày 17/02/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Chi tiết

2

Nghị định

36/2012/NĐ-CP

ngày 18/4/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

15/6/2012

Chi tiết

3

Nghị định

83/2006/NĐ-CP

ngày 18/8/2006

Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

 

4

Nghị định

55/2012/NĐ-CP

ngày 28/6/2012

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

15/8/2012

Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH

1 Quyết định 4181/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/10/2016
Ban hành Quy định chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn thuyền viên tàu kiểm ngư
 
14/10/2016 Chi tiết
2 Quyết định 4180/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/10/2016
Ban hành Quy định nhóm tàu và định biên thuyền viên tàu kiểm ngư
14/10/2016 Chi tiết

Quyết định

181/2005/QĐ-TTg

ngày 19/7/2005

Quyết định 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công lập

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Chi tiết

4    

Quyết định

34/2007/QĐ-TTg
 ngày 12/3/2007

Về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Chi tiết

NGHỊ ĐỊNH

1.       

Nghị định

130/2005/NĐ-CP

ngày 17/10/2005

Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Chi tiết

THÔNG TƯ

1.       

Thông tư

79/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV, ngày 14/12/2009

Thông tư 79/2009/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 14/12/2009 của liên Bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Nội vụ Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT

Sau 45 ngày kể từ ngày ký

Chi tiết

2.       

Thông tư

18/2005/TT-BKHCN

ngày 02/11/2005

Thông tư 18/2005/TT-BKHCN ngày 02/11/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ.

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Chi tiết

3.       

Thông tư

23/2005/TT-BYT

ngày 25/8/2005

Thông tư 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Chi tiết

4.       

Thông tư

67/2006/TT-BVHTT

ngày 10/8/2006

Thông tư  67/2006/TT-BVHTT ngày 10/8/2006 của Bộ Văn hoá thông tin Hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hoá - thông tin

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Chi tiết

 

Xem tin theo ngày: