Văn bản về Lĩnh vực biên chế và quản lý biên chế, quỹ lương
Ngày: 16/04/2014

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

1.       

Luật

22/2008/QH12

Luật cán bộ công chức

01/01/2010

Chi tiết

2.       

Luật

58/2010/QH12

Luật viên chức

01/01/2012

Chi tiết

NGHỊ ĐỊNH

1.       

Nghị định

24/2010/NĐ-CP
ngày 15/3/2010

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

01/5/2010

Chi tiết

2.       

Nghị định

93/2010/NĐ-CP
ngày 31/8/2010

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

22/10/2010

Chi tiết

3.       

Nghị định

29/2012/NĐ-CP
ngày 12/4/2012

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

01/6/2012

Chi tiết

4.       

Nghị định

06/2010/NĐ-CP
ngày 25/01/2010

Quy định những người là công chức

15/3/2010

Chi tiết

5.       

Nghị định

21/2010/NĐ-CP
ngày 08/03/2010

Về Quản lý biên chế công chức

15/9/2010

Chi tiết

6.       

Nghị định

36/2013/NĐ-CP
ngày 22/4/2013

Quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

10/6/2013

Chi tiết

7.       

Nghị định

41/2012/NĐ-CP
 ngày 08/5/2012

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

25/6/2012

Chi tiết

8.       

Nghị định

68/2000/NĐ-CP
ngày 17/11/2000

Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Sau 15 ngày kể từ ngày ký

Chi tiết

9.       

Nghị định

204/2004/NĐ-CP
 ngày 14/12/2004

Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Chi tiết

10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 Về chính sách tinh giản biên chế 01/01/2015  

THÔNG TƯ

1.       

Thông tư

08/2011/TT-BNVngày 02/06/2011của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ Quy định những người là công chức

Sau 45 ngày kể từ ngày đăng công báo

Chi tiết

2.       

Thông tư

05/2013/TT-BNVngày 25/6/2013của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

10/8/2013

Chi tiết

3.       

Thông tư

14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 05/5/2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

05/02/2013

Chi tiết

4.       

Thông tư

07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số Điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ Về quản lý biên chế công chức;

15/9/2010

Chi tiết

5.       

Thông tư

15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

01/01/2001

Chi tiết

6 TTLT 01/2015/TTLT-BNV-BTC, ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế  30/5/2015  
NGHỊ QUYẾT
1 Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 17/4/2015  
CÔNG VĂN
1 Công văn 4969/BNN-TCCB, ngày 23/6/2015 Hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Bộ triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế 23/6/2015  
2 Công văn 2538/BHXH-CSXH, ngày 10/7/2015 Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP 10/7/2015  

 

Xem tin theo ngày: