Văn bản về Lĩnh vực chế độ - tiền lương
Ngày: 15/04/2014

 

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NGHỊ ĐỊNH

1.       

Nghị định

204/2004/NĐ-CP
ngày 14/12/2004

Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

01/10/2004

Chi tiết

2.       

Nghị định

76/2009/NĐ-CP
ngày 15/ 9/2009

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

01/11/2009

Chi tiết

3.       

Nghị định

14/2012/NĐ-CP
ngày 07/ 03/2012

Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

01/ 5/ 2012

Chi tiết

4 Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Về tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống  06/4/2015  
5 Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 01/7/2014  

THÔNG TƯ

1       

Thông tư

08/2013/TT-BNVngày 31/07/2013 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

15/9/2013

Chi tiết

2       

Thông tư

02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2012 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức

01/10/2004

Chi tiết

3       

Thông tư

04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2012 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

01/10/2004

Chi tiết

4 Thông tư 32/2015/TT-BTC, ngày 17/3/2015 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức thực hiện điều chỉnh tiền lương theo Nghị định số 17/20015/NĐ-CP 04/5/2015  
5 Thông tư 39/2014/TT-BNNPTNT, ngày 12/11/2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong chi cục thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, chi cục thuộc cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ NN&PTNT 01/01/2015  
QUYẾT ĐỊNH
1 Quyết định 2811/QĐ-BNN-TCCB, ngày 16/7/2015 Điều chỉnh phụ cấp các chức danh lãnh đạo đối với công chức, viên chức của Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghệp 16/7/2015  

VĂN BẢN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

1.     

Công văn

3407/BNN-TCCB
ngày 20/9/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ngày ký ban hành

Chi tiết

II. CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

 

 

NGHỊ ĐỊNH

1.       

Nghị định

49/2013/NĐ-CP
 ngày 14/5/2013

Quy định chi tiêt thi hành một số điều Bộ luật Lao động về tiền lương

01/7/2013

Chi tiết

2.       

Nghị định

50/2013/NĐ-CP
ngày 14/5/2013

Quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

01/7/2013

Chi tiết

3.       

Nghị định

51/2013/NĐ-CP
ngày 14/5/2013

Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

01/7/2013

Chi tiết

THÔNG TƯ

1.       

Thông tư

12/2003/TT-BLĐTBXH
ngày 30/5/2003của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/ 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước

15/6/2013

Chi tiết

2.       

Thông tư

18/2008/TT-BLĐTBXHngày 16/9/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5  /2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002  của Chính phủ về tiền lương

01/10/2008

Chi tiết

 

 

Xem tin theo ngày: