Văn bản về Lĩnh vực chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức, viên chức
Ngày: 15/04/2014

 

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

NGHỊ ĐỊNH

1.       

Nghị định

24/2010/NĐ-CP
ngày 15/3/2010

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

 

01/5/2010

Chi tiết

2.       

Nghị định

29/2012/NĐ-CP
 ngày 12/4/2012

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

 

01/6/2012

Chi tiết

THÔNG TƯ

1

Thông tư

13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ

Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức

15/02/2011

Chi tiết

2       

Thông tư

16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ

Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

01/03/2013

Chi tiết

3       

Thông tư

03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Chi tiết

4 Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính 01/12/2014  
5 Thông tư 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư 15/12/2014  
6 Thông tư 02/2014/TT-BNV ngày 01/4/2014 Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn các ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư 15/5/2014  
7 Thông tư 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV, ngày 01/10/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 01/12/2014  
8 Thông tư 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập  01/02/2015  
9 Thông tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 27/5/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ  16/7/2015  
10 Thông tư 11/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 27/5/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng  16/7/2015  
11 Thông tư 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 Quy định mã số ngạch và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành lưu trữ 15/12/2014  
12 Thông tư 39/2014/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2014 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/01/2015 Chi tiết

 

Xem tin theo ngày: