Văn bản về Lĩnh vực Hưu trí, thôi việc
Ngày: 14/04/2014

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1.       

Nghị định

46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ

Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối vớicông chức

01/7/2010

Chi tiết

2.       

Nghị định

29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

 

01/6/2012

Chi tiết

3.       

Công văn

 

1807/BNN-TCCB ngày 14/6/2010 của Bộ NNPTNT

Về việc thực hiện Nghị định số 46/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày ký ban hành

 

 

Xem tin theo ngày: