Văn bản về Lĩnh vực Ưu đãi người có công với cách mạng
Ngày: 14/04/2014

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1.       

Pháp lệnh

Số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2012

01/9/2012

Chi tiết

2.       

Nghị định

31/2013/NĐ-CP
ngày 09/04/2013

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều

của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

01/6/2013

Chi tiết

3 Nghị định 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Về quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 01/4/2015  

4     

Thông tư

05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH

Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện

 chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân

01/7/2013

Chi tiết

 

Xem tin theo ngày: