Văn bản về Lĩnh vực Quản lý đào tạo
Ngày: 14/04/2014

 

STT

Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

LUẬT

1.       

Luật

38/2005/QH11

ngày 14/6/2005

Luật Giáo dục

1/1/2006

Chi tiết

2.       

Luật

44/2009/QH12

 ngày 25/11/2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005

1/7/2010

Chi tiết

3.       

Luật

08/2012/QH13

ngày 18/6/2012

Luật Giáo dục đại học

1/1/2013

Chi tiết

4.       

Luật

76/2006 /QH11

ngày 29/11/2006

Luật Dạy nghề

1/6/2007

Chi tiết

5.       

Luật

22/2008/QH12

ngày 13/11/2008

Luât Cán bộ Công chức

01/01/2010

Chi tiết

6.       

Luật

58/2010/QH12

ngày 15/11/2010

Luật Viên chức

 

Chi tiết

NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ

7.       

Nghị định

75/2006/NĐ-CP

ngày 02/8/2006

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

15 ngày sau khi đăng công báo

Chi tiết

8.       

Nghị định

31/2011/NĐ-CP

ngày 11/5/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006.

1/7/2011

Chi tiết

9.       

Nghị định

115/2010/NĐ-CP

ngày 24/12/2010

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

15/2/2011

Chi tiết

10.   

Nghị định

70/2009/NĐ-CP

ngày 21/8/2009

Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề

15/10/2009

Chi tiết

11.   

Nghị định

55/2012/NĐ-CP

ngày 28/6/2012

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

15/8/2012

Chi tiết

12.   

Nghị định

18/2010/NĐ-CP

ngày 5/3/2010

Về đào tạo, bồi dưỡng công chức

1/5/2010

Chi tiết

13.   

Nghị định

34/2011/NĐ-CP

ngày 17/5/2011

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

5/7/2011

Chi tiết

14.   

Nghị định

27/2012/NĐ-CP

ngày 6/4/2012

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

1/6/2012

Chi tiết

15.   

Nghị định

01/2008/NĐ-CP

ngày 03/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp &PTNT

Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

Chi tiết

16.   

Nghị định

75/2009/NĐ-CP

ngày 10/9/2009

Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008

01/11/2009

Chi tiết

17.   

Nghị định

29/2012/NĐ-CP

ngày 12/4/2012

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

1/6/2012

Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH

18.   

Quyết định

Số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013

Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

10/3/2013

Chi tiết

THÔNG TƯ

19.   

Thông tư

43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH, 14/3/2012

Quy định nội dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp

1/5/2012

Chi tiết

20.   

Thông tư

52/2011/TT-BGDĐT

ngày 11/11/2011

Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp           

 

26/12/2011

Chi tiết

21.   

Thông tư

14/2009/TT-BGDĐT

ngày 28/5/2009

Ban hành Điều lệ trường cao đẳng.

10/7/2009

Chi tiết

22.   

Thông tư

54/2011/TT-BGDĐT

ngày 15/11/2011

Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

31/12/2011

Chi tiết

23.   

Thông tư

55/2012/TT-BGDĐT

ngày 25/12/2012

Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

 

Chi tiết

24.   

Thông tư

14/2007/TT-BLĐTBXH

ngày 30/8/2007

Hướng dẫn xếp hạng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

Sau 15 ngày kể từ khi đăng công báo

Chi tiết

25.   

Thông tư

30/2010/TT-BLĐTBXH

ngày 29/9/2010

Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

16/11/2010

Chi tiết

26.   

Thông tư

102/2013/TTLT-BTS-BLĐTBXH

ngày 30/7/2013

Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2015.

15/9/2013

Chi tiết

27.   

Thông tư

17/2010/TT-BLĐTBXH

ngày 4/6/2010

Bảng danh mục nghề trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề

45 ngày sau ngày ký

Chi tiết

28.   

Thông tư

11/2012/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2012

Bổ sung bảng danh mục nghề trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề

1/7/2012

Chi tiết

29.   

Thông tư

05/2012/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2012

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp

Sau 45 ngày từ ngày ký ban hành

Chi tiết

30.   

Thông tư

112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án “đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của thủ tướng chính phủ

Sau 45 ngày từ ngày ký ban hành

Chi tiết

31.   

Thông tư

30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT ngày 12/12/2012

Hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định số 1956/ QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án “đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

27 tháng 01 năm 2013

Chi tiết

32.   

Thông tư

03/2011/TT-BNV

ngày 25/01/2012

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP

sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành

Chi tiết

33.   

Thông tư

15/2012/TT-BNV

ngày 25/12/2012

Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

15/2/2013

Chi tiết

34.   

Thông tư

128 /2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH  ngày 9/8/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TT ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

24/9/2012

Chi tiết

35 Thông tư  42/2014/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2014 Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp 02/01/2015 Chi tiết

QUY ĐỊNH, QUY CHẾ CỦA BỘ

35.   

Quyết định

77/2008/QĐ-BNN ngày 30/6/2008

Ban hành Quy chế Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá

15 ngày sau khi đăng công báo

Chi tiết

36.   

Quyết định

2534 /QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2011

Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011-2020         

Từ ký ban hành

Chi tiết

37.   

Quyết định

2340/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/10/2013

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10/10/2013

Chi tiết

38.   

Quyết định

2341/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/10/2013

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

10/10/2013

Chi tiết

      39. Quyết định 1323/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/6/2014

Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2014-2020

17/6/2014 Chi tiết
        40. Quyết định 1291/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2014

Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ngành nông nghiệp và PTNT và tổ chức sự nghiệp công lập thuộc Bộ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới

12/6/2014 Chi tiết

 

 

Xem tin theo ngày: